Általános Szolgáltatási Feltételek

1. Általános rendelkezések

Kérjük, figyelmesen olvassa el és ismerje meg jelen Általános Szolgáltatási Feltételek tartalmát, mielőtt megtekinti, használja a petroltrans.hu weboldalt (továbbiakban Weboldal). Ön, mint a Weboldalt megtekintő személy, azzal, hogy megtekinti, használja a Weboldalt, magára nézve korlátozás nélkül elfogadja az alábbiakban olvasható Általános Szolgáltatási Feltételeket. Ha nem kívánja elfogadni az alábbiakban leírtakat, kérjük, függessze fel a Weboldal használatát!

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy Weboldalon található űrlapokon, a Megrendelési igény vagy Ajánlatkérés elküldésekor, a jelölő négyzet (checkbox) kipipálásával Ön teljes mértékben elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen Általános Szolgáltatási Feltételekben foglaltakat.

A PETROLTRANS Szállítási és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) tulajdonát képező Weboldal célja, hogy az azt felkereső látogatók (továbbiakban Látogató) információkat kapjanak Üzemeltető szolgáltatásaival kapcsolatban.

Üzemeltető neve: PETROLTRANS Szállítási és Szolgáltató Kft.
Üzemeltető adószáma: 12735871-2-05
Üzemeltető levelezési címe: 3580 Tiszaújváros, Mezőcsáti út 1.
Üzemeltető e-mail címe: info@petroltrans.hu
Üzemeltető internetes oldala (Weboldal): https://petroltrans.hu

2. Definíciók

  1. Szolgáltatás: a különböző szolgáltatások összefoglaló neve, melyeket Üzemeltető a Weboldalon feltüntet mint saját szolgáltatását.
  2. Látogató: a Weboldalt megtekintő természetes személy.
  3. Ügyfél: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Üzemeltető Szolgáltatását kívánja igénybe venni, vagy Üzemeltetővel megállapodást kötve Szolgáltatást vesz igénybe.
  4. Megrendelési igény: az Ügyfél által kifejezett egyedi kérelem, amely valamely Szolgáltatás igénybevételére irányul. A Megrendelési igény kifejezése történhet telefonon, e-mailben, vagy a Weboldalon található űrlapokon keresztül.
  5. Ajánlatkérés: az Ügyfél által kifejezett érdeklődés a Szolgáltatás árára és egyéb feltételeire vonatkozóan. Az ajánlatkérés kifejezése történhet telefonon, e-mailben, vagy a Weboldalon található űrlapokon keresztül.
  6. Egyedi Szerződés: az Ügyfél és az Üzemeltető között létrejött megállapodás, amely a Szolgáltatás Ügyfél általi igénybevételére és Üzemeltető általi teljesítésére irányul. Az Egyedi Szerződés formájára, tartalmára vonatkozóan jelen Általános Szolgáltatási Feltételek nem rendelkezik, az itt leírtak nem képezik annak részét. Az Egyedi Szerződés tartalmát, feltételeit, az Ügyfél és Üzemeltető kölcsönös megegyezéssel állapítják meg egymás között, függetlenül jelen ÁSZF-től.

3. Tudnivalók Üzemeltető szolgáltatásaival kapcsolatban

Üzemeltető a Megrendelési igényeket megkísérli kezelni, hogy egyeztetést követően szerződéses viszonyba lépjen az Ügyféllel (Egyedi Szerződés), amennyiben a felek kölcsönösen megfelelőnek találják az Egyedi Szerződés feltételeit.

Az ajánlatkérő, megrendelő, üzenetküldő űrlapokkal elküldött megkeresések, Ajánlatkérések, Megrendelési igények, és az erre Üzemeltetőtől érkezett válaszok nem minősülnek szerződéskötésnek. Az Üzemeltető által e-mailben küldött válasz, visszaigazolás nem minősül szerződéskötésnek. A Szolgáltatásra vonatkozó Egyedi Szerződés megkötése az Üzemeltető és az Ügyfél között történik, jelen Weboldaltól függetlenül.

Üzemeltető - bár törekszik rá - nem tudja garantálni, hogy minden Megrendelési igény teljesítésre kerül, azaz az Egyedi Szerződés megkötésére üzemeltető nem vállal garanciát. Természetesen teljesítetlen Megrendelési igényekért az Ügyfél nem tartozik ellenszolgáltatással (fizetéssel).

4. A Weboldal tartalma

Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy a Weboldalon szereplő adatok és információk pontosak és hibamentesek legyenek, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy előfordulhatnak hibák, hiányosságok, téves információk a tartalomban. Üzemeltető nem vállal felelősséget azért a kárért, hátrányért, amely a Weboldalon található információk felhasználásából keletkezhet. A Weboldalon található információk kizárólag tájékoztató jelleggel bírnak, ezek pontosságára, teljességére Üzemeltető nem vállal garanciát. Ezen megállapítások a Weboldal teljes tartalmára vonatkoznak.

Üzemeltető minden szerzői jogát fenntartja. Az oldal bármely tartalmának másolása, bárminemű felhasználása csak az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges. Üzemeltető fenntartja a jogot Weboldal tartalmának tetszőleges időpontban történő megváltoztatására.

Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha a Weboldal ideiglenesen vagy véglegesen elérhetetlenné válna. Üzemeltető a weboldal elérését felfüggesztheti előzetes értesítés nélkül.

5. Árak, ajánlatok

A Weboldal nem minősül webshopnak, webáruháznak. Üzemeltető törekszik az árak és üzleti feltételek pontos feltüntetésére a Weboldalon, igyekszik azokat naprakészen tartani, ugyanakkor fenntartja a jogot azok megváltoztatására, egyedi árak, üzleti feltételek és ajánlatok meghatározására. A Weboldalon feltüntetett árak, információk nem minősülnek ajánlattételnek vagy felhívásnak.

Árajánlatnak csak az e-mailben elküldött ajánlatok számítanak. Az e-mailben elküldött ajánlatok érvényességi ideje általánosan 30 naptári nap, kivéve, ha ettől eltérő határidőt jelez vissza Üzemeltető. Érvénytelen az árajánlat, ha az ajánlatadáshoz szükséges információk megadása során az Ügyfél félrevezető módon, vagy hiányosan informálja Üzemeltetőt.

A Megrendelési igények indoklás nélküli elutasításának jogát Üzemeltető fenntartja, abban az esetben is, ha korábban árajánlat került kiküldésre az Ügyfél felé.

6. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

Ha az Ügyfél a Szolgáltatásra vonatkozóan panasszal kíván élni, azt közvetlenül az Üzemeltetőnél teheti meg. A panaszt Üzemeltető az alábbi elérhetőségeken fogadja: E-mailben: info@petroltrans.hu, Postai levélben: Petroltrans Kft. 3580 Tiszaújváros, Mezőcsáti út 1.

Amennyiben az Ügyfél fogyasztónak minősül, és az Üzemeltető és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára: Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében.

Amennyiben az Ügyfél panasza nem oldódik meg, úgy jogosult az a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség (meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása). Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Online vitarendezési fórum. Ha az Ügyfél panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. Az Európai Bizottság által létrehozott portálon Ügyfél és a szolgáltató akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet, és lehetőségük nyílik arra, hogy jogvitáikat ezen keresztül rendezzék, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

7. Elállás, felmondás

Az Ügyfél indoklás nélkül jogosult elállni a Megrendelési igénytől az Egyedi Szerződés létrejöttét megelőzően.

Miután a Szolgáltatásra irányuló Egyedi Szerződés az Ügyfél és Üzemeltető között létrejött, az Ügyfél 14 napon belül indokolás nélkül jogosult elállni a megkötött Egyedi Szerződéstől. Ha a szolgáltatás nyújtására irányuló Egyedi Szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, az Ügyfél jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Ha az Ügyfél kérte, hogy a felmondási határidőn belül (14 nap) kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén az Ügyfél köteles megtéríteni Üzemeltető számára az Egyedi Szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen Üzemeltető az Ügyfél által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja a nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Ha a Szolgáltatás egészét teljesítette Üzemeltető, az Ügyfél teljes díjfizetési kötelezettséggel tartozik, az Üzemeltető és az Ügyfél között létrejött Egyedi Szerződésben foglaltaknak megfelelően.

Ha az Ügyfél elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, e-mailben) az Üzemeltetőnek, vagy az info@petroltrans.hu e-mail címre. Ebből a célból felhasználhatja a "Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet" 2. melléklete szerinti elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

Ha az Ügyfél eláll az Egyedi Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Üzemeltető visszatéríti az Ügyfél által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, csökkentve az Üzemeltető által már teljesített Szolgáltatások ellenértékével. A visszatérítés alkalmazásából kifolyólag az Ügyfelet semmilyen többletköltség nem terheli.

Elállási-/Felmondásinyilatkozat-minta (csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza):

Címzett [ide a vállalkozásnak a nevét, postai címét és elektronikus levelezési címét kell beillesztenie]:
Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:
Fogyasztó(k) neve:
Fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag papíralapon tett nyilatkozat esetén):
Kelt

8. Adatvédelem és adatkezelés

Az Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatót ezen az oldalon tekintheti meg.