Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

Az Adatkezelő által üzemeltetett https:/petroltrans.hu domain (továbbiakban Weboldal) megtekintésével és a Weboldalon elérhető szolgáltatások (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevétele céljából megvalósított felhasználói aktivitással Ön (továbbiakban: Ügyfél) kifejezett hozzájárulását adja az alábbi Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató keretében részletezett feltételek szerint megvalósuló adatkezeléshez.

Az adatkezelő megnevezése

Az adatkezelő megnevezése: PETROLTRANS Szállítási és Szolgáltató Kft.(a továbbiakban: Adatkezelő)
Adatkezelő levelezési címe: 3580 Tiszaújváros, Mezőcsáti út 1.
Adatkezelő adószáma: 12735871-2-05
Adatkezelő cégjegyzékszáma: 05-09-009244
Adatkezelő telefonszáma: +36-20-344-4002
Adatkezelő e-mail címe: info@petroltrans.hu
Weboldal: https://petroltrans.hu

A Weboldal üzemeltetésével és a Szolgáltatással összefüggő adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés időtartama

Jelen dokumentum az Ügyfél személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Unió rendeletének (az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: Rendelet) és a hazai jogszabálynak (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Info tv.) megfelelő tájékoztatást.

 

Ajánlatkérés küldésével együtt járó adatkezelés

Az adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés hátterét az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ügyfél hozzájárulása.

Az adatkezelés célja:

Az ajánlatkérés során megadott adatokra szükség van az Ügyfél által igényelt szolgáltatásra vonatkozó ajánlat elkészítéséhez, eljuttatásához, illetve ennek során az Ügyféllel való kapcsolattartáshoz.

A kezelt adatok köre:

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ügyfél nevét, telefonszámát, e-mail címét, valamint az ajánlatkérés tárgyául szolgáló feladat Ügyfél által megadott paramétereit kezeli.

Az adatkezelés időtartama:

6 hónapig, illetve az Ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig.

A sütik (cookie-k) használatával kapcsolatos tájékoztatás

A Weboldal sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, és a weboldalon végzett tevékenységek nyomon követése érdekében.

Mi az a cookie vagy süti?

A cookie, más néven süti, egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az online szolgáltatások - előre meghatározott érvényességi ideig - a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó weboldalak működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság már minden böngésző támogat.

Milyen célból használ a weboldal sütiket?

A sütik típusai

1. Alapműködést biztosító sütik

Ezek a sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és a felhasználók azonosítása nélkül gyűjtenek információt az oldal használatáról.

Használt sütik:

Fontos megjegyezni, hogy ezen sütik elfogadása nélkül nem tudjuk garantálni a weboldal kényelmes használatát, mivel alkalmazásuk elengedhetetlen az oldal funkcionális működéséhez. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk az egyes sütik adatvédelmi vonatkozásait.

cookie-accept

PHPSESSID

2. Statisztikai célú sütik

A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalókért kattintson ide. Az alábbiakban részletesen bemutatjuk az egyes sütik adatvédelmi vonatkozásait.

_ga

_gat

_gid

Sütik ellenőrzése és törlése

Manapság már minden böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A modern böngészők automatikusan elfogadják a sütiket, ez az alapbeállítás azonban módosítható, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét. Ezen felül a felhasználó törölheti is a korábban már elfogadott sütiket a böngésző beállításaiban.

Felhívjuk a figyelmét, hogy mivel a sütik célja a weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, illetve lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy a weboldal funkcióit nem tudja teljes körűen használni, így a weboldal a tervezettől eltérően fog működni.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól és törléséről az alábbi linkeken tájékozódhat:

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során az Ügyfelet megillető jogok

Bármikor kapcsolatba léphet az Adatkezelővel a fentiekben említett kapcsolattartási módokon az alábbi jogai gyakorlása érdekében:

Tájékoztatás kéréshez való jog:

Az Ügyfél az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Ügyfél az Adatkezelő elérhetőségein keresztül, írásban tájékoztatást kérhet Adatkezelőtől arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja az Ügyfelet a kezelt adatokról. Az Ügyfél jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az Info tv.-ben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog:

Az Ügyfél az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Ügyfél jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Az adatok törléséhez való jog:

Az Ügyfélnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Info tv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben). Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Ügyfélre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az Ügyfél kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlése sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az Info tv.-ben meghatározott feltételek teljesülnek. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ügyfelet, kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

A tiltakozáshoz való jog:

Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Ügyfelet írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Ügyfél hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az érintett természetes személy kérelmének előterjesztése, az Adatkezelő intézkedései

1. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett természetes személyt a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

2. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett természetes személyt.

3. Ha az érintett természetes személy elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett természetes személy azt másként kéri.

4. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett természetes személy kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintett természetes személyt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett természetes személy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

5. Az Adatkezelő a Rendelet 13. és 14. cikk szerinti információkat és az érintett természetes személy jogairól szóló tájékoztatást (Rendelet 15-22. és 34. cikk) és intézkedést díjmentesen biztosítja. Ha az érintett természetes személy kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: a) 6.350 Ft összegű díjat számíthat fel, vagy b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

6. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett természetes személy személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az Ügyfél tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Ügyfelet az adatvédelmi incidensről.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben az Ügyfél szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes személy jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a természetes személy megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e Rendeletet.

2. Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni a természetes személyt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján a természetes személy jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

1. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

2. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a Rendelet 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a természetes személyt a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

3. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

4. Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett természetes személy hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

2. Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett természetes személy szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

1. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, Rendelet 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett természetes személy hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

2. Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett természetes személy szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. Ha az Ügyfél jelen adatkezelési tájékoztató módosításának hatálybalépését követően használja a Weboldalt vagy vesz igénybe Szolgáltatást, magára nézve elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.